Helló Világ!

Üdvözlet! Ez az első saját WordPress-bejegyzés. Módosítható, vagy törölhető, aztán megkezdhető a honlap tartalommal történő feltöltése!

Vásárlói információk

Felhasználási feltételek:

Jótállás: A Mad Outlet Kft.-t a forgalmazott új, valamint szépséghibás, csomagolás sérült termékek tekintetében jótállási kötelezettség terheli, a használt termékekre pedig jótállást vállal. Új termék, valamint szépséghibás, csomagolás sérült termékek esetén a jótállási idő: 12–24 hónap, 10 000Ft összeghatár alatt 6 hónap. Használt termék esetén 1-6 hónap. (Az adott termék jótállási ideje az előbb meghatározott időtartamokon belül a jótállási jegyen kerül feltüntetésre.)

A Mad Outlet Kft. a jótállás időtartama alatt köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Mad Outlet Kft. mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Mad Outlet Kft.-vel szemben.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a Mad Outlet Kft. kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Mad Outlet Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A Mad Outlet Kft. köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek azzal a kivétellel, hogy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a Mad Outlet Kft. által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Mad Outlet Kft., vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Mad Outlet Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

HIBÁS TELJESÍTÉS

A Mad Outlet Kft hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, kivéve ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

KELLÉKSZAVATOSSÁG

A Mad Outlet Kft a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alábbi bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. (Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.)

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Mad Outlet Kft-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Mad Outlet Kft adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Mad Outlet Kft.-vel közölni. (A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Mad Outlet Kft.-t terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Mad Outlet Kft e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

A Mad Outlet Kft a fogyasztónak eladott termék hibája esetén – mint a termék forgalmazója – termékszavatossággal tartozik.

A termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a Mad Outlet Kft-től, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a Mad Outlet Kft. által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Mad Outlet Kft mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a Mad Outlet Kft.-t terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Mad Outlet Kft.-vel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Mad Outlet Kft.-t a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Mad Outlet Kft.-vel szemben.

KÁRTÉRÍTÉS

A Mad Outlet Kft. köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Mad Outlet Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

Webshop: Webshopunkban található képek nem minden esetben a termékről készült valós képek, előfordul, hogy azok csak illusztrációk, természetesen az illusztrációk esetében is törekszünk a típus azonosságra. Vásárlás előtt ajánlott a termék hibájáról személyesen is meggyőződni, vagy a kollégáinkk segítségét kérni e-mailben, vagy telefonon. A nem megfelelő körültekintéssel történt vásárlásért felelősséget nem vállalunk!

Fizetési módok: Üzletünkben vásárlóinknak már nem csak készpénzes fizetési mód áll rendelkezésre, hanem már bankkártyával, hitel kártyával is fizethetnek! Internetes vásárlás esetén Ügyfeleink utánvéttel vagy utalással fizethetnek!

Házhoz szállítás: Házhoz szállításunk az ország egész területén lehetséges melynek árairól, a vásárlási folyamatban kap tájékoztatást amennyiben házhoz szállítást választ. A házhoz szállítás költsége függ a kiválasztott termék súlyától valamint, hogy Budapestre vagy Vidékre kéri a kiszállítást.

A házhoz szállítási költésegről bővebb tájékoztatást ügyfélszolgálati elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésére.

 

 

 

Árajánlatot kérek

Az űrlap csak kapcsolatfelvételre szolgál, elküldésével nem jön létre szerződéses viszony. A megadott adatokat kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk ki.

{ BreezingForms : arajanlat, 1, 0 }

Rólunk – Outlet Műszaki

Vállalkozásunk, az OUTLET MŰSZAKI 2012-ben jött létre, azzal a céllal, hogy leendő Ügyfeleinket nem csak a Magyarországon kevésbé ismert német, francia, angol márkájú SZÉPSÉGHIBÁS, CSOMAGOLÁSSÉRÜLT, ÚJ és HASZNÁLT műszaki termékekkel lássuk el, hanem a piac számára ismert és elfogadott nagy márkák termékeivel is. Ennek köszönhetően OUTLET MŰSZAKI üzletünkben forgalmazunk Samsung, Lg, Sony, Candy, Whirlpool, Bosch, Braun, Remington, Siemens, Tefal és egyéb a magyar és nemzetközi piacon is ismertebb márkákat. Természetesen fontos és elengedhetetlen szempont, hogy mindezen termékeinket az OUTLET MŰSZAKI üzletünkben a már említett kevésbé ismert márkák árain kaphatják meg leendő Ügyfeleink. Mivel vállalkozásunk műszaki termékekkel foglalkozik, így azoknak igen széles skálája megtalálható üzletünkben. Mint pl.: szórakoztató elektronika (LCD-tv, LED-tv, házimozi, hifi, DVD-lejátszó), háztartási nagy gépek (hűtő, mosógép, mosogatógép, szárítógép, sütő, tűzhely, páraelszívó), valamint háztartási kisgépek (porszívó, konyhai kisgépek, hajszárító, hajvasaló, borotva, vasaló).

Kedves Vásárlóink: 2016 február.01. kezdettel kibővítettük termékpalettánkat csomagoló anyagok árusításával. Termékeink között megtalálhatóak tasakok, zacskók, raklap fóliák, nyomtatható felületű zacskók. A főoldalon a Csomagoló anyagok menüpont alatt vagy erre a linkre kattintva érheti el az árlistánkat. Nagytételű vásárlás esetén (50 000 db szám felett egyedi árat szabunk). Árajánlathoz keresse kollégáinkat telefonon, vagy e-mailben.

Honlapot üzemelteti:
MAD-OUTLET KFT.
1163 Budapest, Veres Péter út 15/C.
Asz.: 24814728-2-42