Termékek elérhetősége

Miután termékeinkből csak pár darab a legtöbb esetben csak egyetlen darab található meg raktárunkban, megint más termékeket pedig külső raktárból kell behozatnunk, ezért kérjük mielőtt elindul hozzánk mindenképpen hívjon minket. Kollégáink szívesen válaszolnak bármilyen felmerülő további kérdésre, berendeljük, lefoglaljuk Önnek a megvásárolni kívánt terméket. Amennyiben házhoz szállítást is kérne ebben is kollégáink tudnak Önnek segíteni. Kérjük keressen minket elérhetőségeink egyikén +36 1 608 49 74, +36 70 395 0307. Megrendelését vagy kérdéseit ezek kívül Kapcsolat menüpontunk alatt lévő űrlapunkon is várjuk.

Mielőtt elindulna hozzánk, mérje meg a rendelkezésre álló helyet a megvásárolni- vagy cserélni kívánt készüléknek, befér e a helyére, hogy az optimális készüléket talalja meg választékunkból!

Vásárlói információk

Felhasználási feltételek:

Jótállás: A Mad Outlet Kft.-t a forgalmazott új, valamint szépséghibás, csomagolás sérült termékek tekintetében jótállási kötelezettség terheli, a használt termékekre pedig jótállást vállal. Új termék, valamint szépséghibás, csomagolás sérült termékek esetén a jótállási idő: 12–24 hónap, 10 000Ft összeghatár alatt 6 hónap. Használt termék esetén 1-6 hónap. (Az adott termék jótállási ideje az előbb meghatározott időtartamokon belül a jótállási jegyen kerül feltüntetésre.)

A Mad Outlet Kft. a jótállás időtartama alatt köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Mad Outlet Kft. mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Mad Outlet Kft.-vel szemben.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a Mad Outlet Kft. kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Mad Outlet Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A Mad Outlet Kft. köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek azzal a kivétellel, hogy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a Mad Outlet Kft. által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Mad Outlet Kft., vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Mad Outlet Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

HIBÁS TELJESÍTÉS

A Mad Outlet Kft hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, kivéve ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

KELLÉKSZAVATOSSÁG

A Mad Outlet Kft a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alábbi bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. (Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.)

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Mad Outlet Kft-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Mad Outlet Kft adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Mad Outlet Kft.-vel közölni. (A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Mad Outlet Kft.-t terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Mad Outlet Kft e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

A Mad Outlet Kft a fogyasztónak eladott termék hibája esetén – mint a termék forgalmazója – termékszavatossággal tartozik.

A termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a Mad Outlet Kft-től, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a Mad Outlet Kft. által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Mad Outlet Kft mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a Mad Outlet Kft.-t terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Mad Outlet Kft.-vel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Mad Outlet Kft.-t a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Mad Outlet Kft.-vel szemben.

KÁRTÉRÍTÉS

A Mad Outlet Kft. köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Mad Outlet Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

Webshop: Webshopunkban található képek nem minden esetben a termékről készült valós képek, előfordul, hogy azok csak illusztrációk, természetesen az illusztrációk esetében is törekszünk a típus azonosságra. Vásárlás előtt ajánlott a termék hibájáról személyesen is meggyőződni, vagy a kollégáinkk segítségét kérni e-mailben, vagy telefonon. A nem megfelelő körültekintéssel történt vásárlásért felelősséget nem vállalunk!

Fizetési módok: Üzletünkben vásárlóinknak már nem csak készpénzes fizetési mód áll rendelkezésre, hanem már bankkártyával, hitel kártyával is fizethetnek! Internetes vásárlás esetén Ügyfeleink utánvéttel vagy utalással fizethetnek!

Házhoz szállítás: Házhoz szállításunk az ország egész területén lehetséges melynek árairól, a vásárlási folyamatban kap tájékoztatást amennyiben házhoz szállítást választ. A házhoz szállítás költsége függ a kiválasztott termék súlyától valamint, hogy Budapestre vagy Vidékre kéri a kiszállítást.

A házhoz szállítási költésegről bővebb tájékoztatást ügyfélszolgálati elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésére.

 

 

 

Rólunk – Outlet Műszaki

Vállalkozásunk, az OUTLET MŰSZAKI 2012-ben jött létre, azzal a céllal, hogy leendő Ügyfeleinket nem csak a Magyarországon kevésbé ismert német, francia, angol márkájú SZÉPSÉGHIBÁS, CSOMAGOLÁSSÉRÜLT, ÚJ és HASZNÁLT műszaki termékekkel lássuk el, hanem a piac számára ismert és elfogadott nagy márkák termékeivel is. Ennek köszönhetően OUTLET MŰSZAKI üzletünkben forgalmazunk Samsung, Lg, Sony, Candy, Whirlpool, Bosch, Braun, Remington, Siemens, Tefal és egyéb a magyar és nemzetközi piacon is ismertebb márkákat. Természetesen fontos és elengedhetetlen szempont, hogy mindezen termékeinket az OUTLET MŰSZAKI üzletünkben a már említett kevésbé ismert márkák árain kaphatják meg leendő Ügyfeleink. Mivel vállalkozásunk műszaki termékekkel foglalkozik, így azoknak igen széles skálája megtalálható üzletünkben. Mint pl.: szórakoztató elektronika (LCD-tv, LED-tv, házimozi, hifi, DVD-lejátszó), háztartási nagy gépek (hűtő, mosógép, mosogatógép, szárítógép, sütő, tűzhely, páraelszívó), valamint háztartási kisgépek (porszívó, konyhai kisgépek, hajszárító, hajvasaló, borotva, vasaló).

Kedves Vásárlóink: 2016 február.01. kezdettel kibővítettük termékpalettánkat csomagoló anyagok árusításával. Termékeink között megtalálhatóak tasakok, zacskók, raklap fóliák, nyomtatható felületű zacskók. A főoldalon a Csomagoló anyagok menüpont alatt vagy erre a linkre kattintva érheti el az árlistánkat. Nagytételű vásárlás esetén (50 000 db szám felett egyedi árat szabunk). Árajánlathoz keresse kollégáinkat telefonon, vagy e-mailben.

Honlapot üzemelteti:
MAD-OUTLET KFT.
1163 Budapest, Veres Péter út 15/C.
Asz.: 24814728-2-42

Outlet Műszaki vezércikk

business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum velit dui, at laoreet eros. Proin tristique facilisis arcu vel pellentesque. Nulla dictum, tellus auctor cursus tincidunt, nunc tortor porta metus, id molestie magna massa eget quam. Suspendisse imperdiet sollicitudin mattis. Curabitur a mauris in tortor gravida rutrum. Aenean sed mollis purus. Curabitur sapien augue, gravida eu ultricies sed, pellentesque convallis purus. Morbi lectus dolor, ornare et convallis nec, lobortis fringilla magna. Cras suscipit urna nec risus lacinia ut consequat tellus ultrices. Vivamus a ligula purus. Vestibulum commodo blandit hendrerit. Cras a sapien lacus. Nulla ut mi lorem, non cursus dui. Donec placerat, enim ac mattis consequat, leo risus vestibulum augue, quis eleifend nibh nibh at ligula.

Read More